Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaars een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonsgegevens, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Privacy-beleid Geert Habing

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • als behandelaar de enige ben die toegang heeft tot deze gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  • bij mijn afwezigheid door vakantie of ziekte, alleen na uw toestemming deze gegevens ter beschikking kan stellen aan mijn waarnemer;
  • deze gegevens in het cliëntdossier 15 jaar bewaar, zoals op grond van de Wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist;
  • een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortenaam) verstrekt aan een bevoegd persoon voor de financiële administratie.

Ik heb mij te houden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Meer details van het privacybeleid vindt u in het privacy-document, dat u in de wachtruimte van de praktijk kunt inzien.

Privacy-beleid Mieke Pieper

Klik hier voor het privacy-beleid van Mieke Pieper.